Общи условия за покупка

 

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ:

 

 1. 1 Продавачът е ЕКЛИПСО ЕООД, с ЕИК 175217780, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Манастирски ливади-Изток, представлявано от Управителя Весела Наскова Асенова.

 

 1. 2 Купувачът е всяко пълнолетно физическо лице или юридическо лице, влязло като гост в онлайн магазина https://vessina.com/, което желае да закупи стока от Продавача.

 

 

 1. 3 Продавачът е длъжен да изпрати стоката само при спазване на настоящите Общи Условия (ОУ). Някои от клаузите в тези ОУ, са пряко обвързващи единствено за потребители съгласно Закона за защита на потребителите и не се прилагат за Купувачи, независимо дали, юридически лица или физически лица, които използват закупените продукти в своята търговска или професионална дейност. Такива клаузи са изрично упоменати като прилагащи се единствено за Потребители физически лица, които използват стоката с цел различна от дейност по търговия или професионално занятие. Всички останали клаузи в тези ОУ се прилагат за всеки Купувач, без значение от качеството му.

 

 1. 4 При покупка Купувачът предоставя на Продавача необходимите за сключване на договора за продажба данни, а именно имена, адрес за доставка, електронна поща, телефонен номер, метод на доставка и начин на плащане.

 

 

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКА И ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНАТА СТОКА

 

 1. 1 Продавачът и Купувачът сключват валиден договор за покупко-продажба на стока от онлайн магазина https://vessina.com/, след като Купувачът е спазил процедурата за онлайн поръчка и е финализирал поръчката. След като бъде финализирана поръчката, Купувачът получава потвърждение за поръчката по телефон, след което Продавачът изпраща на посочения от Купувача адрес стоката. Моментът на сключване на договора между страните се приема моментът на заплащане от Купувача на цената на стоката, по банков път и на избран от него адрес. Продавачът си запазва правото да отказва обработка на поръчката и след като е изпратил потвърждението й до Купувача, като евентуално заплатените предварително от Купувача суми му се възстановяват изцяло по банков път. Продавачът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Купувача, описан в същата или когато заявения с поръчката продукт временно не може да бъде изработен или други технически причини.

 

 1. 2  За покупка на стока Купувачът следва да избере желания от него продукт и да го добави във виртуалната си кошница. Купувачът следва да предостави необходимите за сключване на договора за продажба данни, а именно имена, адрес за доставка, електронна поща, телефонен номер, метод на доставка и плащане по банков път. Доставките се извършват с куриерска фирма ЕКОНТ и в случай, че бъде избрано място на доставка офис на куриера, то този офис следва да е включен в офисната мрежа на ЕКОНТ. След извършването на действията по предходните изречения, Купувачът отбелязва, че е съгласен с настоящите ОУ, при което потвърждава поръчката.

 

 

 1. 3 При неточни данни, предоставени от Купувача, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Купувача на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от Продавача, стоката се връща и остава в складовете на Продавача. В този случай стоката се пази за Купувача, защото е заплатена предварително по банков път. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 15 дни от връщането й, а след изтичането на този срок и ако Купувачът не я потърси от Продавача, то Продавачът ще върне полученото плащане, с изключение на сумата, изразходвана за доставка и съхранение.

 

 1. 4 След потвърждаване на направената поръчка, Продавачът се задължава да изпрати закупения продукт в срок от 5 до 7 работни дни за поръчки, направени за територията на Република България, а за поръчки направени за територията на страна, различна от България, срокът за изпращане се уговаря индивидуално след провеждане на кореспонденция по e-mail между Продавача и Купувача. Купувачът не се ангажира със срок на доставката за поръчки извън България, доколкото това зависи и от доставящият куриер.

 

 

 1.  5 Всички продукти се изработват след извършена поръчка / извършено плащане/. В това отношение, ако възникнат трудности по отношение на доставката на продукти или пречка за изработването на продукта, Продавачът си запазва правото да предложи на Купувача заместващи продукти със същото или по- високо качество и стойност, които могат да бъдат поръчани. Всяка една такава идентична изработка може да удължи периода за доставка. Ако Купувачът не желае да поръча заместващи продукти, поръчката му бива анулирана.

 

3. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ

 

 1. 1 Начини на плащане: превод по банков път.

 

 1. 2 Цената на всеки продукт е поставена непосредствено до наименованието и информацията за него с включен ДДС.

 

 

 1. 3 Освен цената на продукта, Купувачът се съгласява да заплати и цената на доставката, която варира според адреса и начина на доставката, и актуална отстъпка и е видна преди финализирането на съответната поръчка и преди потвърждението й.

 

4. ПРЕГЛЕД И ПРАВО НА ОТКАЗ. ГАРАНЦИЯ

 

 1. 1 При доставяне на закупената стока, Купувачът има възможност за преглед и констатиране на недостатъци. В случай, че Купувачът не е удовлетворен от получената стока, има възможност да откаже доставката й, като в този случай следва да заплати на доставящия куриер цената на доставката в двете посоки, съгласно Ценоразписа на куриера.

 

 1. 2 Купувачът има право да се откаже от закупената стока, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да дължи каквито и да било разходи, с изключение на разходи за доставка в двете посоки различни от предложението от Продавача, в 14-дневен срок от получаване на стоката. В този случай Продавачът възстановява на Купувача всички заплатени от него суми по банков път, с изключение на разходите за доставка в двете посоки, ако същите са различни от предложението от Продавача, в 14-дневен срок от датата, на която е получено уведомлението за отказ. Отказът следва да се направи недвусмислено по мейл, което се изпраща на Продавача. Правото на отказ на Купувача не се отнася за стоки, изработени съобразно изискванията на Купувача или по негова индивидуална поръчка. Правото на отказ по тази точка се отнася единствено за Купувачи потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и не се отнася за Купувачи физически или юридически лица, които закупуват продукти от Продавача с цел използването им в своята търговска или професионална дейност.

 

 

 1. 3 В случай, че Купувачът се откаже от сключения договор в срока по т. 4.2, той следва да върне стоката не по-късно от 14-дни след деня, в който последният е уведомил Продавача за връщането или отказа си от сключения договор, с не нарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички придружаващи документи, аксесоари и подаръци, без каквито и да било външни или вътрешни дефекти. Купувачът следва да върне стоката на следния адрес: офис на еконт –Бокар,бл.64 в гр.София или до друг адрес, предварително уточнен с Продавача.

 

 1. 4 Рекламации се извършват съгласно Закона за защита на потребителите и могат да бъдат предявявани на тел. 0897020211 от Понеделник до Петък от 10 – 17 часа и или на ел. поща: info@vessina.com

 

 

 1. 5 При рекламация Купувачът задължително представя документи, удостоверяващи покупката - фактура за закупената стока.

 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

 

 1. Еклипсо ЕООД е администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на информацията, предоставяна от Купувача. Разкриване на лични данни е възможно при спазване на нормативно установения ред за това. Купувачът е уведомен, че с оглед изпълнение на задълженията за доставка на стоката от страна на Продавача, последният ще обработва, включително съхранява, подадените от Купувача лични данни именно за целите на изпълнение на Договора/Покупката. Личните данни ще бъдат съхранявани, обработвани и съответно заличени, съгласно изискванията на действащото законодателство, като повече информация за това се съдържа в Защита  на лични данни на Продавача, публикувана на интернет страницата: https://vessina.com

 

 1. Купувачът се съгласява да съхранява „бисквитки” на компютъра си или на мобилния си телефон. Бисквитката е малък текстов файл, който се записва на компютъра или мобилното устройство, чрез които Купувачът е посещавал интернет страницата и се изтегля от него при следващи посещения. Продавачът използва бисквитки с цел подобряване и улесняване на всяко следващо посещение на Купувача. Бисквитките не се използват за съхраняване на лична информация или за разкриване на информация на трети лица. Подробна информация за „бисквитките“ е публикувана на сайта на Продавача: https://vessina.com

 

 

 1. Продавачът е носител на права на интелектуална собственост на стоките, които продава под своята марка.

 

 1. Продавачът може да променя настоящите ОУ по всяко време и да ги публикува на сайта си: https://vessina.com , като за целта уведомява за промяната на видно място в сайта си.

 

 

 1. В случай на спор между Продавача и Купувача, Купувачът има възможност да се свърже с местния орган за алтернативно решаване на спорове, след като не е успял да реши спора с Продавача. Органът за алтернативно решаване на спорове за територията на Република България е:

Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София

 1. За всички неуредени с настоящите ОУ случаи се прилага действащото към момента законодателство в Република България.