Условия за ползване

                                            

Общи условия

Общи условия за покупко – продажба на стоки от електронен магазин www.VessinA.com

Настоящия раздел описва общите условия по Закона за Защитата на Потребителите и Закона за Електронната Търговия между:

„ЕКЛИПСО“ ЕООД , регистрирано в град София, ЕИК 175217780 със седалище и адрес на управление в град София, кв. „Манастирски ливади-Б“, бл.66, Вх.Б, наричано за кратко ТЪРГОВЕЦ, от една страна и лицето, съгласило се с Общите условия за покупко-продажба на стоки от електронен магазин  www.VessinA.com в настоящия раздел, наричано за краткост ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ, от друга.

1.      ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящият раздел съдържа Общите условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ  предоставя услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ си посредством интернет магазин www.VessinA.com.

Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „Купи“ ,ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ КЛИЕНТЪТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия

 1. Идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.VessinA.com , съхранение на IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, както и всяка друга информация.
 2. Продуктите,които се намират на интернет страницата на www.VessinA.com са демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА, където ТЪРГОВЕЦЪТ е задължен да публикува:
  1. Основните характеристики и описание на предлаганите стоки, изображения и информация за производителя на стоката.
  2. Продажна цена с включено ДДС („ЕКЛИПСО ЕООД“ е регистрирано по ЗДДС и издава фактури за всяка стока).
  3. Информация за куриерски разходи и тяхното тарифиране.
  4. Информация за начините на плащане и изпълнение на доставката на стоката.
  5. Правата и условията и начина за отказване от договора на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА и условията, при които стоката може да бъде върната, заменена с изключение на случаите по „Закона за защита на потребителите“.
  6. Периодът, за който направеното предложение и цена остават в сила.
  7. Минималната продължителност на договора  - при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги.
  8. Всяка друга информация, която ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА преди закупуването на стоката.

    

 1.4 След  натискане на бутона „ КУПИ“, потребителите  се съгласяват да закупят стоките,        намиращи се в „количката”. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката  чрез телефонно обаждане или съобщение на еклектронен адрес, предоставени от КЛИЕНТА и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е сключен договор. – ПОВТОРЕНИЕ???

1.5 ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка, в случай  че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от КЛИЕНТА електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай че е направен превод по сметката на търговеца, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ ще може да избира между възтановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка.

 1. Договорния език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български лева.

 

2        ТЕРМИНОЛОГИЯ

 1. Интернет магазин www.VessinA.com  е собственост на ТЪРГОВЕЦА
 2. Под ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.VessinA.com на своя компютър.
 3. Под  „ПОРЪЧКА“ се разбира избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от КЛИЕНТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички нерешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешени от компететния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

3.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ  има възможност да разглежда и (след регистрация) да поръчва обявените стоки на интернет магазина www.VessinA.com .

3.2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ  има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

3.3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ  носи пълна отговорност за опазването за своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и парола. ПОТРЕБИТЕЛЯТ  е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

3.4 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.VessinA.com.

3.5 Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

3.5.1 Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове.

3.5.2 Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда

3.5.3 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

3.5.4 Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.VessinA.com услуги.

3.5.5 Да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

3.5.6 Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (троянски коне), компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер, или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер.

3.5.7 Да не извършва злоумишлени действия.

3.5.8 Да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез (името на сайта) в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етикета.

3.6 КЛИЕНТЪТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай че не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

 

 

      4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

4.1 ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина , по който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предоставените услуги.

4.2 ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и инфоормация, разположени на сървъра на www.VessinA.com.

4.3 ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставените услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.VessinA.com.

4.4 ТЪРГОВЕЦЪТ, след получаване на плащането, се задължава да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа неизправност (дефекти) всеки артикул, преди да бъде изпратен (в случай че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

4.5 ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА.

4.6 ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите ПОТРЕБИТЕЛИ/ КЛИЕНТИ, независимо дали са регистрирани.

4.7 Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, изпратено на следния е-mail адрес : info@vessina.com, ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове и добрите нрави.

4.8 ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интренет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

4.9 ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (Cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазватот Интернет страницата върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и позволяват възтановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му.

 

      5. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1 ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление (регистрация) за покупка, като това задължение отпада, в случай че КЛИЕНТЪТ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на КЛИЕНТА единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави.

5.2 ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за КЛИЕНТА на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА, информацията е изискана от държавните органи или длъжностни лица, които според  действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по сила на закона.

     6. ИЗМЕНЕНИЯ

6.1 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промените в Общите условия, като на видно място в интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В даден срок, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан с тях. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.